Задати питання

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (витяг)

Стаття 113. Завдання суддівського самоврядування
 
1. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування – самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями..
 
2. Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їх діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.
 
3. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані із здійсненням правосуддя.
 
4. До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань щодо:
 
1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;
2) зміцнення незалежності судів, суддів, захист від втручання в їхню діяльність;
3) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;
4) вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому цим Законом;
5) призначення суддів Конституційного Суду України;
6) призначення суддів до складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому законом.
 
Стаття 123. З’їзд суддів України
 
 
1. Найвищим органом суддівського самоврядування є з’їзд суддів України.
 
2. З’їзд суддів України:
 
1) заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;
2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність;
3) призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України;
4) призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції і законів України;
5) призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їх посадових осіб;
7) обирає Раду суддів України;
8) розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до закону.
 
3. З’їзд суддів України приймає рішення, що є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

 

Стаття 124. Порядок скликання з’їзду суддів України
 
 
1. Черговий з’їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з’їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України або конференції суддів відповідних судів.
 
2. Відповідна конференція суддів, яка скликає з’їзд суддів України в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з’їзду, та визначає дату, місце проведення з’їзду і загальну кількість делегатів з’їзду. Від конференцій суддів обирається рівна кількість делегатів. У з’їзді суддів беруть участь також по три делегати від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.
 
3. На з’їзді суддів України можуть бути присутні Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України.
 
4. У разі якщо Рада суддів України не скликає з’їзд суддів України, то на вимогу відповідної конференції суддів у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, ініціатори скликання позачергового з’їзду суддів України утворюють організаційний комітет зі скликання з’їзду суддів України, що має повноваження відповідної ради суддів щодо скликання з’їзду. У такому разі організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» і призначає дату проведення позачергового з’їзду суддів не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.
 
5. Відповідні ради суддів, делегати та особи, запрошені на з’їзд суддів України, повідомляються про день проведення з’їзду та питання, що виносяться на його розгляд, не пізніш як за тридцять днів до початку роботи з’їзду.

 

Стаття 125. Обрання делегатів на з’їзд суддів України
 
 
1. Делегати на з’їзд суддів України обираються конференцією суддів загальних судів, конференцією суддів господарських судів, конференцією суддів адміністративних судів за принципом рівного представництва від кожної з них по одному судді з кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Від кожного вищого спеціалізованого суду обираються по три делегати з числа суддів цих судів.
 
2. Збори суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України обирають на з’їзд суддів України по три делегати з числа суддів цих судів.
 
3. Делегати на з’їзд суддів України обираються шляхом відкритого голосування на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання.

 

Стаття 127. Рада суддів України
 
 
1. У період між з’їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України.
 
2. Рада суддів України обирається з’їздом суддів України у складі одинадцяти суддів. До складу Ради суддів України входять по три представники від кожної конференції суддів та по одному представнику від Конституційного Суду України та Верховного Суду України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити конференції суддів, а також окремі делегати з’їзду. Не можуть бути обраними до складу Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади в судах, та секретарі судових палат.
 
3. Члени Ради суддів України на засіданні Ради обирають зі свого складу голову Ради суддів України, його заступника та секретаря.
 
4. Рада суддів України у період між з’їздами суддів України організовує виконання рішень з’їзду та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з’їзду. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначаються цим Законом та положенням про Раду суддів України, яке затверджується з’їздом суддів України.
 
5. Рада суддів України:
 
1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;
2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;
3) призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників;
4) здійснює контроль за організацією діяльності судів;
5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;
7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
6. Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених цим Законом повноважень, є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування. Рішення Ради суддів України може бути скасовано з’їздом суддів України.
 
7. На засідання Ради суддів України запрошується Міністр юстиції України.
 
8. При розгляді питань, пов’язаних із фінансуванням судів, на засідання Ради суддів України запрошується Міністр фінансів України.

 

Стаття 128. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування
 
 
1. Забезпечення роботи з’їзду суддів України, діяльності Ради суддів України, конференцій суддів та рад суддів здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу XІ цього Закону.